نمایش 1–24 از 86 نتیجه

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل EDH 20-30

حداکثر فشار : 41 متر

حداکثر دبی : 31 متر مکعب در ساعت

توان : 4 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل EDH 15-30

حداکثر فشار : 38 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 3 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل EDH 10-50

حداکثر فشار : 47 متر

حداکثر دبی : 14 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 20-40F

حداکثر فشار : 53 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 4 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 20-30F

حداکثر فشار : 40 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 4 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 20-20F

حداکثر فشار : 26 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 20-20F

حداکثر فشار : 26 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 20-10F

حداکثر فشار : 12 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 1.1 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 20-10F

حداکثر فشار : 12 متر

حداکثر دبی : 28 متر مکعب در ساعت

توان : 1.1 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 15-40F

حداکثر فشار : 52 متر

حداکثر دبی : 21 متر مکعب در ساعت

توان : 4 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 15-30F

حداکثر فشار : 39 متر

حداکثر دبی : 21 متر مکعب در ساعت

توان : 3 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 15-20F

حداکثر فشار : 26 متر

حداکثر دبی : 21 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 15-20F

حداکثر فشار : 26 متر

حداکثر دبی : 21 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 15-10F

حداکثر فشار : 12 متر

حداکثر دبی : 21 متر مکعب در ساعت

توان : 1.1 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 15-10F

حداکثر فشار : 12 متر

حداکثر دبی : 21 متر مکعب در ساعت

توان : 1.1 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 10-50F

حداکثر فشار : 48 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 10-50F

حداکثر فشار : 48 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 10-40F

حداکثر فشار : 39 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 1.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 10-40F

حداکثر فشار : 39 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 1.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 10-30F

حداکثر فشار : 27 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 1.1 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 10-30F

حداکثر فشار : 27 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 1.1 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 10-20F

حداکثر فشار : 18 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 0.75 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECHm 10-20F

حداکثر فشار : 18 متر

حداکثر دبی : 12 متر مکعب در ساعت

توان : 0.75 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی لئو LEO مدل ECH 10-10F

حداکثر فشار : 9 متر

حداکثر دبی : 11 متر مکعب در ساعت

توان : 0.75 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : استیل 304

دهانه ورودی : ½1 اینچ

دهانه خروجی : ¼1 اینچ