نمایش دادن همه 15 نتیجه

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 10H-8 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 150 متر

حداکثر دبی : 16 متر مکعب در ساعت

توان : 7.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 10H-6 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 113 متر

حداکثر دبی : 16 متر مکعب در ساعت

توان : 5.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 10H-5 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 93 متر

حداکثر دبی : 16 متر مکعب در ساعت

توان : 5.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 10H-4 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 75 متر

حداکثر دبی : 16 متر مکعب در ساعت

توان : 4 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 10H-3 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 56 متر

حداکثر دبی : 16 متر مکعب در ساعت

توان : 3 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6H-10 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 130 متر

حداکثر دبی : 10.5 متر مکعب در ساعت

توان : 4 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6H-8 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 103 متر

حداکثر دبی : 10.5 متر مکعب در ساعت

توان : 3 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6H-6 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 76 متر

حداکثر دبی : 10.5 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6H-5 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 64 متر

حداکثر دبی : 10.5 متر مکعب در ساعت

توان : 1.8 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6-8 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 78 متر

حداکثر دبی : 10 متر مکعب در ساعت

توان : 3 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6-7 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 68 متر

حداکثر دبی : 10 متر مکعب در ساعت

توان : 3 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 6-6 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 58 متر

حداکثر دبی : 10 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 4-8 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 98 متر

حداکثر دبی : 6 متر مکعب در ساعت

توان : 2.2 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 4-6 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 74 متر

حداکثر دبی : 6 متر مکعب در ساعت

توان : 1.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار

پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO مدل EVP 2-8 (پروانه پلاستیک)

حداکثر فشار : 94 متر

حداکثر دبی : 4 متر مکعب در ساعت

توان : 1.5 کیلووات

جنس بدنه : استیل

جنس پروانه : پلاستیک الیاف دار