نمایش 1–24 از 43 نتیجه

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST80-250/450

ماکزیمم فشار: 80.5 متر

ماکزیمم دبی: 210 متر مکعب در ساعت

توان :  60 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی:  3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST80-200/220

ماکزیمم فشار: 47.5 متر

ماکزیمم دبی: 180 متر مکعب در ساعت

توان :  30 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST80-160/185

ماکزیمم فشار: 38 متر

ماکزیمم دبی: 210 متر مکعب در ساعت

توان :  25 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST80-160/150

ماکزیمم فشار: 32.5 متر

ماکزیمم دبی: 210 متر مکعب در ساعت

توان :  20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST80-160/110

ماکزیمم فشار: 27.5 متر

ماکزیمم دبی: 180 متر مکعب در ساعت

توان :  15 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  4 اینچ (DN100)

دهانه خروجی: 3 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-250/220

ماکزیمم فشار: 59.5 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان :  30 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST 65-200/185

ماکزیمم فشار: 53.5 متر

ماکزیمم دبی: 108 متر مکعب در ساعت

توان :  25 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-200/150

ماکزیمم فشار: 46 متر

ماکزیمم دبی: 108 متر مکعب در ساعت

توان :  20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-160/150

ماکزیمم فشار: 41 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان :  20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-160/110

ماکزیمم فشار: 34.5 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان :  15 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-160/92

ماکزیمم فشار: 31.5 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان : 12.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-125/75

ماکزیمم فشار: 26 متر

ماکزیمم دبی: 120 متر مکعب در ساعت

توان : 10 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-125/55

ماکزیمم فشار: 21.3 متر

ماکزیمم دبی: 108 متر مکعب در ساعت

توان : 7.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN80)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN65)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST65-125/40

ماکزیمم فشار: 17.5 متر

ماکزیمم دبی: 90 متر مکعب در ساعت

توان : 5.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  3 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 1/2 2 اینچ (DN80)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-250/220

ماکزیمم فشار: 83 متر

ماکزیمم دبی: 84 متر مکعب در ساعت

توان : 30 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-250/185

ماکزیمم فشار: 73.5 متر

ماکزیمم دبی: 84 متر مکعب در ساعت

توان : 25 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-250/150

ماکزیمم فشار: 64 متر

ماکزیمم دبی: 84 متر مکعب در ساعت

توان : 20 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-200/110

ماکزیمم فشار: 53.5 متر

ماکزیمم دبی: 72 متر مکعب در ساعت

توان : 15 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-200/92

ماکزیمم فشار: 46.5 متر

ماکزیمم دبی: 72 متر مکعب در ساعت

توان : 12.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه: استیل 304 (Ss 304)

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-160/75

ماکزیمم فشار: 38 متر

ماکزیمم دبی: 72 متر مکعب در ساعت

توان : 10 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه:چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-160/55

ماکزیمم فشار: 30.5 متر

ماکزیمم دبی: 72 متر مکعب در ساعت

توان : 7.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه:چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN50)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN32)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-125/40

ماکزیمم فشار: 23.1 متر

ماکزیمم دبی: 72 متر مکعب در ساعت

توان : 5.5 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه:چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-125/30

ماکزیمم فشار: 18.8 متر

ماکزیمم دبی: 54 متر مکعب در ساعت

توان : 4 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه:چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)

پمپ سانتریفیوژ لئو LEO مدل XST50-125/22

ماکزیمم فشار: 15.4 متر

ماکزیمم دبی: 54 متر مکعب در ساعت

توان : 3 اسب بخار

سیم پیچی : مس

جنس پروانه:چدن ضد زنگ HT 200

جنس هوزینگ پمپ: چدن ضد زنگ HT 200

دهانه ورودی:  1/2 2 اینچ (DN65)

دهانه خروجی: 2 اینچ (DN50)