نمایش دادن همه 19 نتیجه

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل SB100

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : ALU ، PVDF ، PP ، AISI 316

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 11.7kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل SB50

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 3600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF ، ALU ، AISI 316L

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 6.3kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل SMicro

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 2100 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF ، ALU ، AISI 316L

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/4 اینچ

وزن : 3.75kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری SCubic-15

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 1000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP یا ECTFE

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

سایز دهانه ورودی و خروجی : 3/8 اینچ

وزن : 1.6kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B503

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 48000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 3 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

وزن : 71kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B502

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 36000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : AISI 316 ، ALU

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 2 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

وزن : 54kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B522

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 36000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 2 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

وزن : 45kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B252

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 20400 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : AISI 316

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : ½1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

وزن : 26.2kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B251

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 20400 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : ALU ، PVDF ، PP 

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : ½1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

وزن : 26.2kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B150

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 13200 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : ALU ، PVDF ، PP ، AISI 316

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : ¼1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

وزن : 23kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B100

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : ALU ، PVDF ، PP ، AISI 316

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 11.7kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B90

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 3600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : ALU

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 7kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B81

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 3600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF ، AISI 316L

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 10.6kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B50

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 3600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF ، ALU ، AISI 316L

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 6.3kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل Micro

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 2100 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF ، ALU ، AISI 316L

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/4 اینچ

وزن : 3.75kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B15

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 1000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP ، PVDF ، ALU ، AISI 316L

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

وزن : 2.4kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Boxer مدل B7

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 540 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP یا PVDF

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی و خروجی سیال : 1/4 اینچ

سایز دهانه ورودی هوا : 1/8 اینچ

وزن : 0.7kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Cubic15

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 1000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP یا ECTFE

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی هوا : 3/8 اینچ

سایز دهانه ورودی و خروجی : 3/8 اینچ

وزن : 1.6kg

پمپ دیافراگمی بادی Debem سری Cubic مدل MidgetBox

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 360 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 9.5 متر

جنس بدنه : PP یا ECTFE

جنس دیافراگم : PTFE

سایز دهانه ورودی هوا : 1/8 اینچ

سایز دهانه ورودی و خروجی : 1/4 اینچ

وزن : 0.52kg