نمایش 1–24 از 28 نتیجه

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری High Pressure مدل DP300

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 16 بار (160 متر)

حداکثر دبی :26400 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم یا چدن

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 3 اینچ

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ

وزن : 55kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری High Pressure مدل DP200

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 16 بار (160 متر)

حداکثر دبی : 16800 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم یا چدن

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 2 اینچ

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ

وزن : 34kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری High Pressure مدل DP150

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 16 بار (160 متر)

حداکثر دبی : 12000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم یا چدن

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : ½1 اینچ

سایز دهانه خروجی : ½1 اینچ

وزن : 27kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری High Pressure مدل DP100

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 16 بار (160 متر)

حداکثر دبی : 4800 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم یا چدن

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی : 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ

وزن : 10kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Hygienic مدل DP30-HP

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP30-HP

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 53600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : استیل 316L

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 3 اینچ

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ

وزن : 65kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Hygienic مدل DP20-HP

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP20-HP

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 34000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : استیل 316L

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 2 اینچ

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ

وزن : 31kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Hygienic مدل DP15-HP

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP15-HP

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 24000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : استیل 316L

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : ½1 اینچ

سایز دهانه خروجی : ½1 اینچ

وزن : 26kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Hygienic مدل DP10-HP

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP10-HP

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : استیل 316L

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی : 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ

وزن : 12kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Heavy Duty مدل DPH20

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 34000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم یا چدن

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 2 اینچ

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ

وزن : 40kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Heavy Duty مدل DPH15

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 24000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم یا چدن

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : ½1 اینچ

سایز دهانه خروجی : ½1 اینچ

وزن : 32kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Pro مدل DPX30

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر) 

حداکثر دبی : 53600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 3 اینچ

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ

وزن : 48kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Pro مدل DPX20

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 34000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 2 اینچ

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ

وزن : 29kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Pro مدل DPX15

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 24000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : ½1 اینچ

سایز دهانه خروجی : ½1 اینچ

وزن : 22kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Pro مدل DPX10

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ : 8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی : 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ

وزن : 9kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Pro مدل DPX05

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 3420 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 3/4 اینچ

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

وزن : 4.9kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Plus مدل DP30

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 53600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 3 اینچ

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ

وزن : 51kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Plus مدل DP20

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 34000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 2 اینچ

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ

وزن : 32kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Plus مدل DP15

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 24000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : ½1 اینچ

سایز دهانه خروجی : ½1 اینچ

وزن : 25kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) سری Plus مدل DP10

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ8.4 بار

حداکثر فشار : 8 بار (80 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی : 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ

وزن : 9kg

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP30

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ7 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 53600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : پلاستیک

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 3 اینچ

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ

وزن : 50kg 

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP20

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ7 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 34000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : پلاستیک

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : 2 اینچ

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ

وزن : 30kg 

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP15

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ7 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 24000 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : پلاستیک

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 3/4 اینچ

سایز دهانه ورودی : ½ 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : ½ 1 اینچ

وزن : 20.5kg 

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP11

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ7 بار

حداکثر فشار : 7 بار (70 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : پلاستیک

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی : 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ

وزن : 8kg 

پمپ دیافراگمی دیا (Dia) مدل DP10

حداکثر فشار قابل تحمل محفظه پمپ7 بار

حداکثر فشار : 7 بار ( 70 متر)

حداکثر دبی : 9600 لیتر در ساعت

حداکثر ارتفاع مکش : 6-7 متر

جنس بدنه : پلاستیک

جنس دیافراگم : تفلون

سایز دهانه ورودی هوا : 1/2 اینچ

سایز دهانه ورودی : 1 اینچ

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ

وزن : 8kg