بر اساس کاربرد

پمپ استیل (30)

پمپ بشکه کش (6)

پمپ پره ای (5)

پمپ تزریق (دوزینگ پمپ) (25)

پمپ تک (33)

پمپ خود مکش (2)

پمپ دنده ای (1)

پمپ دیافراگمی (88)

پمپ سانتریفیوژ (64)

پمپ شناور (5)

پمپ طبقاتی (243)

پمپ کفکش (1)

پمپ لجن کش (1)