لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO سری LVR , LVS , LVB

سلام دوست عزیز با توجه به نوسانات ارزی جهت استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمایید. |  شماره تماس: 77110763 – 77112783

LVR بدنه استیل 304 با کانکشن چدنی

ردیفمدلحداکثر فشار ( متر )حداکثر دبی ( مترمکعب در ساعت )قیمت
1LVR 1-171032تماس Call
2LVR 1-191152تماس Call
3LVR 2-5453.5تماس Call
4LVR 2-6533.5تماس Call
5LVR 2-8713.5تماس Call
6LVR 2-10893.5تماس Call
7LVR 2-121073.5تماس Call
8LVR 2-15 تک فاز1343.5تماس Call
9LVR 2-151343.5تماس Call
10LVR 2-18 تک فاز1613.5تماس Call
11LVR 2-181613.5تماس Call
12LVR 2-22 تک فاز1973.5تماس Call
13LVR 2-221973.5تماس Call
14LVR 2-262323.5تماس Call
15LVR 3-171074.5تماس Call
16LVR 3-191194.5تماس Call
17LVR 3-231464.5تماس Call
18LVR 3-271704.5تماس Call
19LVR 3-291824.5تماس Call
20LVR 3-332104.5تماس Call
21LVR 3-362284.5تماس Call
22LVR 4-8748تماس Call
23LVR 4-10968تماس Call
24LVR 4-121148تماس Call
25LVR 4-161528تماس Call
26LVR 4-191838تماس Call
27LVR 4-222118تماس Call
28LVR 5-10698.5تماس Call
29LVR 5-12818.5تماس Call
30LVR 5-14958.5تماس Call
31LVR 5-161088.5تماس Call
32LVR 5-221508.5تماس Call
33LVR 5-261768.5تماس Call
34LVR 5-291988.5تماس Call
35LVR 10-44013تماس Call
36LVR 10-66113تماس Call
37LVR 10-88213تماس Call
38LVR 10-1010213تماس Call
39LVR 10-1212213تماس Call
40LVR 10-1616313تماس Call
41LVR 10-2020613تماس Call
42LVR 10-2222613تماس Call
43LVR 15-45823.5تماس Call
44LVR 15-68323.5تماس Call
45LVR 15-811223.5تماس Call
46LVR 15-1014023.5تماس Call
47LVR 15-1216823.5تماس Call
48LVR 15-1419923.5تماس Call
49LVR 15-1723723.5تماس Call
50LVR 20-57329تماس Call
51LVR 20-68729تماس Call
52LVR 20-1010629تماس Call
53LVR 20-1420429تماس Call
54LVR 20-1724929تماس Call
55LVR 32-594.540تماس Call
56LVR 32-611340تماس Call
57LVR 32-815140تماس Call
58LVR 32-1019040تماس Call
59LVR 32-1222740تماس Call
60LVR 45-510458تماس Call
61LVR 45-820058تماس Call
62LVR 45-1025158تماس Call
63LVR 45-1230658تماس Call
64LVR 45-1332358تماس Call
65LVR 64-383.590تماس Call
66LVR 64-411290تماس Call
67LVR 64-822290تماس Call
68LVR 90-4114120تماس Call
69LVR 90-6175120تماس Call

LVS بدنه و کانکشن تمام استیل 304

ردیفمدلحداکثر فشار ( متر )حداکثر دبی ( مترمکعب در ساعت )قیمت
1LVS 1-171032.4تماس Call
2LVS 1-191152.4تماس Call
3LVS 1-231372.4تماس Call
4LVS 1-251532.4تماس Call
5LVS 1-301822.4تماس Call
6LVS 1-362212.4تماس Call
7LVS 2-10893.5تماس Call
8LVS 2-121073.5تماس Call
9LVS 2-15 تک فاز1343.5تماس Call
10LVS 2-151343.5تماس Call
11LVS 2-181613.5تماس Call
12LVS 2-22 تکفاز1973.5تماس Call
13LVS 2-221973.5تماس Call
14LVS 2-26 تک فاز2323.5تماس Call
15LVS 2-262323.5تماس Call
16LVS 3-231464.5تماس Call
17LVS 3-271704.5تماس Call
18LVS 3-311974.5تماس Call
19LVS 3-362284.5تماس Call
20LVS 4-161528تماس Call
21LVS 4-191838تماس Call
22LVS 4-222118تماس Call
23LVS 5-12818.5تماس Call
24LVS 5-161088.5تماس Call
25LVS 5-221508.5تماس Call
26LVS 5-261768.5تماس Call
27LVS 5-291988.5تماس Call
28LVS 10-55113تماس Call
29LVS 10-88213تماس Call
30LVS 10-1010213تماس Call
31LVS 10-1212213تماس Call
32LVS 10-1616313تماس Call
33LVS 10-1818513تماس Call
34LVS 10-2020613تماس Call
35LVS 10-2222613تماس Call
36LVS 15-1419923.5تماس Call
37LVS 15-1723723.5تماس Call
38LVS 20-1420429تماس Call
39LVS 20-1724929تماس Call
40LVS 32-1019040تماس Call
41LVS 32-1222740تماس Call
42LVS 45-820058تماس Call

LVB بدنه و کانکشن تمام استیل 316

ردیفمدلحداکثر فشار ( متر )حداکثر دبی ( مترمکعب در ساعت )قیمت
1LVB 1-251532تماس Call
2LVB 1-271652تماس Call
3LVB 1-332032تماس Call
4LVB 2-262323.5تماس Call
5LVB 3-191194.5تماس Call
6LVB 3-23 1464.5تماس Call
7LVB 3-271704.5تماس Call
8LVB 3-332104.5تماس Call
9LVB 3-362284.5تماس Call
11LVB 5-8538.5تماس Call
12LVB 5-221508.5تماس Call
13LVB 5-291988.5تماس Call
14LVB 10-2020613تماس Call
15LVB 10-2222613تماس Call
16LVB 15-1419423.5تماس Call
17LVB 15-1723723.5تماس Call
18LVB 20-1420429تماس Call
19LVB 20-1724929تماس Call
20LVB 32-1222740تماس Call
21LVB 45-1230658تماس Call
22LVB 64-822290تماس Call