لیست قیمت دوزینگ پمپ امک Emec

سلام دوست عزیز با توجه به نوسانات ارزی جهت استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمایید. |  شماره تماس: 77110763 – 77112783

ردیفمدلفشار (بار)دبی (لیتر در ساعت)کارکردقیمت
1AMS _ PLUS2 _ 255 _ 60آنالوگتماس Call
2AMS _ CL _ PLUS2 _ 255 _ 60آنالوگتماس Call
3AMS _ AC _ CL2 _ 255 _ 60آنالوگتماس Call
4AMS _ AC _ CO2 _ 255 _ 60آنالوگتماس Call
5AMS _ MF2 _ 255 _ 60دیجیتالتماس Call
6AMS _ PH2 _ 255 _ 60دیجیتالتماس Call
7AMS _ RH2 _ 255 _ 60دیجیتالتماس Call
8K _ PLUS2 _ 201 _ 18آنالوگتماس Call
9K _ CL _ PLUS2 _ 201 _ 18آنالوگتماس Call
10K _ CO _ PLUS2 _ 201 _ 18آنالوگتماس Call
11KMS _ DC2 _ 201 _ 18دیجیتالتماس Call
12KMS _ MF2 _ 201 _ 18دیجیتالتماس Call
13KMS _ CL2 _ 201 _ 18دیجیتالتماس Call
14KMS _ EN2 _ 201 _ 18دیجیتالتماس Call
15KMS _ PH2 _ 201 _ 18دیجیتالتماس Call
16KMS _ RH2 _ 201 _ 18دیجیتالتماس Call
17T _ CL0 _ 205 _ 100آنالوگتماس Call
18T_ CO0 _ 205 _ 100آنالوگتماس Call
19TMS _ DC0 _ 205 _ 100دیجیتالتماس Call
20TMS _ MF0 _ 205 _ 100دیجیتالتماس Call
21TMS _ PH0 _ 205 _ 100دیجیتالتماس Call
22TMS _ RH0 _ 205 _ 100دیجیتالتماس Call
23V _ CL1 _ 201 _ 16آنالوگتماس Call
24V _ CO1 _ 201 _ 16آنالوگتماس Call
25VMS _ MF1 _ 201 _ 16دیجیتالتماس Call
26VMS _ PO1 _ 201 _ 16دیجیتالتماس Call
27VMS _ EN1 _ 201 _ 16دیجیتالتماس Call
28WDPH _ RH3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
29WDPH _ CL3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
30WDPH _ CF3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
31WDPH _ CA3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
32WDPH _ OS3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
33WDPH _ RHS3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
34WDPH _ CLS3 _ 71 _ 10دیجیتالتماس Call
35RAC61 _ 12آنالوگتماس Call
36RAC _ V61 _ 12آنالوگتماس Call
37RAC _ P61 _ 12آنالوگتماس Call