بوسترست خانگی ابارا EBARA

    • 1GP H بوسترست تقویت فشار خانگی ابارا EBARA
    • 1GP H بوسترست تقویت فشار خانگی ابارا EBARA

    • کاربردها: * دارای کاربرد در تقویت فشار خانگی * دارای کاربرد در آبیاری های کوچک باغی * دارای کاربرد در شست وشوی ماشین ها * به طور کلی دارای کاربرد در انتقال آب تمیز       مشخصات فنی :
    < قبلی 1 بعدی >

    محصولات