پمپ خانگی و استخر KSB

  • پمپ خود مکشMulti Eco‐Proکا.اس.ب KSB
  • پمپ خود مکشMulti Eco‐Proکا.اس.ب KSB

  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان             ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی :   1 – 1¼ inch دهانه خروجی max.8 m3/h دبی max.54 m هد max.10 bar فشار max.+50 °C دما max.2800 rpm دور
  • شناور Set 100 کا.اس.ب KSB
  • شناور Set 100 کا.اس.ب KSB

  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان             ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی :     inch دهانه خروجی 100 m3/h دبی max.6 m هد max.90 bar فشار max.+30 °C دما   rpm دور
  • بوسترست Multi Eco‐Top کا.اس.ب KSB
  • بوسترست Multi Eco‐Top کا.اس.ب KSB

  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان             ویژگی ها : *   کاربردها:   مشخصات فنی :   1 – 1¼ inch دهانه خروجی max. 8 m3/h دبی max.54 m هد max. 7 bar فشار max.+50 °C دما max.2800 rpm دور
  • کفکش شناورIxo Nکا.اس.ب KSB
  • کفکش شناورIxo Nکا.اس.ب KSB

  • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان             ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی :   1¼ inch دهانه خروجی max.8 m3/h دبی max.65 m هد   bar فشار max.+35 °C دما max.2900 rpm دور
  • کفکش شناورIxo‐Proکا.اس.ب KSB
  • کفکش شناورIxo‐Proکا.اس.ب KSB

  •             ویژگی ها :   کاربردها:   مشخصات فنی :   1max. 3.9max. 60max. +35 inch دهانه خروجی max. 3.9 m3/h دبی max. 60 m هد   bar فشار max.+35 °C دما   rpm دور

  محصولات