پمپ گریز از مرکز پمپیران - اتا (ETA) مدل 250 - 32

  • اتا (ETA) مدل 250 - 32
  • پمپ های پمپیران گریز از مرکز مدل 250-32

    

    

    

    

    

    

   قطر دهانه خروجی پمپ                32 میلی متر

   دبی پمپ (ظرفیت)                       6 تا 22 متر مکعب در ساعت

   هد پمپ (ارتفاع)                           14 تا 86 متر

   قطر پروانه (در حالت فول)              259 میلی متر


   درجه حرارت سیال در آببندی
   - با نوار گرافیت: از 50- تا 110 درجه سانتی گراد

   درجه حرارت سیال در آببندی
   - با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتی گراد

   جنس مواد استفاده شده در ساخت قطعات پمپ


   محور پمپ (شافت)         فولاد Ck45
   پروانه پمپ                    چدن GG-25
   محفظه پمپ                 چدن GG-25

    

   جنس مواد استفاده شده در ساخت پمپهای پمپیران گریز از مرکز 250-32 بر حسب تقاضا قابل تغییر می باشد.


   نقشه و جدول الکترو پمپ گریز از مرکز پمپیران

   مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته  p=1kg/dm3و گرانروی سینماتیک 20mm2/s می باشد.

   نمودار الکترو پمپ گریز از مرکز پمپیران

  محصولات