پمپ شیمیایی KSB - پمپ تک شیمیایی هوشمندCPKN کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ تک شیمیایی هوشمندCPKN کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   150 – 400 inch دهانه خروجی
   1160 – 4150 m3/h دبی
   162 – 185 m هد
   max. 25 bar فشار
   max. +400 °C دما
        

    


  محصولات