پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله چند خطی دور متغیر Rio‐Eco Z Nکا.اس.ب آلمان

  • پمپ سیرکوله چند خطی دور متغیر Rio‐Eco Z Nکا.اس.ب آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   65 – 80 inch دهانه خروجی
   max. 56 m3/h دبی
   max. 12 m هد
   max. 10 bar فشار
   ‐10 to +110 °C دما
    max. 3550    

    


  محصولات