پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله دور متغیرCalio‐Therm S کا.اس.ب آلمان

    • پمپ سیرکوله دور متغیرCalio‐Therm S کا.اس.ب آلمان
    •  

       

      ویژگی ها :


       

      کاربردها:


       

      مشخصات فنی:

       
      مشخصات واحد عنوان
      1 – 1¼ inch دهانه خروجی
      max. 3.5 m3/h دبی
      max. 6 m هد
      max. 10 bar فشار
      max. +80 °C دما
       max. 3000    

       


    محصولات