بوستر پمپ پنتاکس PENTAX - 2MPX بوستر پمپ پنتاکس PENTAX

  • 2MPX بوستر پمپ پنتاکس PENTAX

  • بوستر پمپ 2MPX پنتاکس PENTAX

    

    

   ابعاد :

    

   اندازه های بوسترپمپ 2mpx پنتاکس pentax

    

   نمودار هیدرولیکی :


   گراف بوسترپمپ 2 mpx پنتاکس pentax

  محصولات