پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX - DX الکتروپمپ لجنکش شناور پنتاکس PENTAX ایتالیا

  • DX الکتروپمپ لجنکش شناور پنتاکس PENTAX ایتالیا
  • پمپ لجنکش مستغرق (سابمرسیبل) DX ساخت شرکت پنتاکس PENTAX ایتالیا

    

    

    

    

    

    

    

   مشخصات فنی پمپ لجنکش شناور DX

   مشخصات فنی پمپ شناور سابمرسیبل مستغرق لجنکش DX پنتاکس PENTAX ایتالیا

    

   نمودار هیدرولیکی پمپ لجنکش شناور DX

   گراف هیدرولیکی پمپ شناور DX پنتاکس pentax ایتالیا

  محصولات