پمپ خاص تایفو TAIFU - جت پمپ تایفو 2ZXT/V

  • جت پمپ تایفو 2ZXT/V
  • TAIFU 2ZXT/V JET PUMP

   جت پمپ تایفو 2ZXT/V

    

    

    

    

    پارامترهای عملیاتی مهم الکتروپمپ جتی تایفو 2ZXT/V

   جدول پمپ جتی تایفو taifu 2ZXTV JET PUMP

  محصولات