اخبار - بخشنامه یا دستورالعمل استفاده از ولتاژپایین 2006/95/EC

  • بخشنامه یا دستورالعمل استفاده از ولتاژپایین 2006/95/EC
  • Low Voltage Directive 2006/95/EC

    بخشنامه یا دستورالعمل استفاده از ولتاژپایین 2006/95/EC


   این بخشنامه مانند بخشنامه های دیگر در قوانین ملی کشورها و مناطق عضو منطقه ی یورو گنجانده شده است.این دستورالعمل همچنین به صورت قانون در مجموعه قوانین شماری از کشورهای کاندید پیوستن به منطقه یورو نیز گنجانده شده و لازم الاجرا می باشد.

   این بخشنامه ی پارلمان اروپا منتشر شده در 12 دسامبر 2006 در جهت یکسان سازی قوانین داخلی اعضای منطقه ی یورو انتشار یافته است و به شرح قوانینی که مرتبط با طراحی تجهیزات الکترونیکی در یک محدوده ی ولتاژی خاص می باشند می پردازد و از تاریخ 20 دسامبر 2006 لازم الاجرا بوده است.

   جهت دریافت متن انگلیسی بخشنامه ی مذکور لطفا به بخش مطالب آموزشی سایت مراجع فرمایید.

  محصولات