مطالب آموزشی - شیرهای توپی ball valves

  • شیرهای توپی ball valves
  • شیرهای توپی ball valves
  •  


   شیرهای توپی ball valves

   شیرهای توپی نوعی از شیرهای دارای چرخش یک چهارم هستند که از یک توپ یا کره ی سوراخ و توخالی گردان (که توپ معلق و یا floating ball) نامیده می شود برای کنترل جریان استفاده می کنند. این شیرها زمانی بازند که سوراخ توپ با جهت جریان و مجرای شیر موازی است و زمانی که محور سوراخ توپ با محور مجرای شیر زاویه ی 90 درجه را می سازد بسته می شوند. دسته این شیرها معمولا شیب دار نیست و در محور آن با محور سوراخ توپ و محور مجرای شیر موازی می باشد . پس در هنگام بسته بودن جریان این دسته در زاویه ی 90 با مجرای شیر قرار می گیرد که باعث تشخیص چشمی آسان در مورد باز و بسته بودن شیر می شود.

  محصولات